Rritja e efektivitetit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe anti-diskriminim në Shqipëri (2017 - 2018)

Projekti me titull "Rritja e efektivitetit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe anti-diskriminimi në Shqipëri", një iniciativë e përbashkët midis Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, synon të kontribuojë në mbrojtjen më të mirë të të drejtave të njeriut dhe parandalimin e diskriminimit në Shqipëri. Në kuadër të këtij projekti, IDRA Research & Consulting e kontraktuar nga Këshilli i Evropës dhe BE për të kryer një anketim mbarëkombëtar (Pre dhe Post Anketim Ndërgjegjësimi) dhe synon të përcaktojë tendencat kryesore dhe terrenin e diskriminimit, nivelin e vetëdijes publike, diskriminimin, dhe mekanizmat ekzistuese të mbrojtjes dhe procedurat në Shqipëri.

IDRA ka kryer dy valë të mbledhjeje të të dhënave në nivelin e vetëdijes publike të popullatës shqiptare ndaj diskriminimit dhe organeve anti-diskriminuese. Të dhënat e mbledhura dhe gjetjet e raundit të parë (Studimi Bazë), ndër të tjera, kanë shërbyer si bazë për hartimin e fushatës së ardhshme të ndërgjegjësimit publik që do të ketë si objektiv grupe të veçanta që janë subjekt i diskriminimit. Për më tepër, vala e dytë e mbledhjes së të dhënave do të ndihmojë në matjen e ndikimit të fushatës.

Hulumtimi ka synuar të ofrojë dëshmi sasiore në lidhje me natyrën e diskriminimit në Shqipëri për grupe të caktuara, në aspekte të ndryshme të jetës duke qenë përfaqësues i popullsisë shqiptare duke respektuar moshën, gjininë dhe shpërndarjen urbane / rurale të popullatës në nivel kombëtar. Në kuadër të projektit, kapacitetet e organizatave të të Drejtave të Njeriut dhe Kundër Diskriminimit (AD) do të forcohen dhe mënyra e tyre e koordinimit do të përmirësohet në mënyrë efektive dhe efikase për të zbatuar dhe monitoruar legjislacionin dhe politikat kundër diskriminimit. Përveç kësaj, do të rritet ndërgjegjësimi i publikut të gjerë dhe grupeve specifike në aspektet kyçe të politikës anti-diskriminim.

Projekti ka për qëllim arritjen e rezultateve të mëposhtme:

  • Koordinimi i përmirësuar i organeve dhe politikave kundër të drejtave të njeriut dhe anti-diskriminimit;
  • Forcimi i kapaciteteve administrative dhe profesionale dhe efikasiteti i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Avokati i Popullit për të zbatuar dhe monitoruar në mënyrë efektive ligjin dhe politikat anti-diskriminim
  • Rritja e nivelit të ndërgjegjësimit të publikut të gjerë dhe grupeve specifike të synuara mbi aspektet kyçe të politikës anti-diskriminim.

Pritet që rezultatet e sondazhit të mbështesin disponueshmërinë e të dhënave sasiore specifike për vendin lidhur me natyrën dhe tendencat kryesore të diskriminimit për grupet specifike të synuara dhe publikun në përgjithësi, për vendimmarrje të informuar. Për më tepër, rezultatet e anketës do të sigurojnë një bazë për përpjekjet e mbështetjes publike për rritjen e ndërgjegjësimit të problemeve të diskriminimit dhe mekanizmave institucionale për mbrojtjen nga praktikat diskriminuese, së bashku me administrimin e mirëfilltë të fushatës ndërgjegjësuese në mbarë vendin.